Montaža opeka i grejača kod termoakumulacionih peći se u principu izvodi odozgo. Ugrađivanje opeka u peći vrši se sa ili bez montažnih limova. U izuzetnim slučajevima opeke se mogu ugraditi i sa prednje strane. Peći su namenjene za ručno regulisanje punjenja. Za pražnjenje peći ventilatorom potreban je sobni termostat.

Mesto postavljanja 
Iz termotehničkih razloga najpovoljnije mesto postavljanja termoakumulacionih peći je ispod prozora. Pri postavljanju mora se voditi računa o težini peći. Proveriti obavezno nosivost poda na mestu postavljanja, ukoliko se nosivost poda pokaže sumnjivom mora se konsultovati građevinski stručnjak.
Obavezno paziti da zapaljivi predmeti moraju biti udaljeni najmanje 3 cm od peći. Ako se peć postavlja na tepih preporučuje se kao podloga eterit ploča. Nikakvi zapaljivi ili termoizolacioni predmeti ne smeju se postavljati na peći, niti prislanjati uz peć. Treba paziti na to da ovi predmeti ne padnu iza peći. Zavese se ne smeju postaviti neposredno uz peć. Rešetka za izlaz toplog vazduha mora biti potpuno slobodna. Odstojanje predmeta bilo koje vrste od rešetke za izlaz vazduha mora iznositi u svim pravcima najmanje 50 cm.

Važno upozorenje
Instalacija peći mora biti tako izvedena da se peć može osloboditi elektrinog napona pre svakog zahvata (npr. Odvijanjem osigurača, isključivanjem iz mreže ili isključivanjem glavnog prekidača za stan)

Montaža opeka ta peći
Kako je prikazano na narednim slikama montažu opeka jezgra početi tako što se prvo postave spoljašnje opeke do prednjeg i zadnjeg zida. Kada su postavljene spoljašnje opeke onda ostale opeke ubaciti u sredinu. 

Na slici 2 vidi se način polaganja unutrašnjih opeka. Postavljanje opeka vršiti slea i desna ka sredini. Redosled slaganja opeka će biti prikazan na narednim slikama, brojevi pokazuju preporučeni redosled za slaganje opeka.

Postavljanje grejača i završnih opeka

Grejač mora da se postavi u ležište bez poteškoća. U protivnom se mora naknadno popraviti otvor za grejač pomoću drvene palice. Priključke grejača provući kroz završne opeke i završne opeke položiti na opeke jezgra.

Priključivanje grejača

Ptiključni kraj grejača uvesti odozdo kroz sredinu otvora ka priključnoj klemi. Neizolovani priključmi kraj pod uglom i to ispod slobodnog zavrtnja pa čvrsto stegnuti vijkom .Provodnik grejača izoliran perlom položiti na završnu opeku,pri čemu paziti da se isti provodnici ne ukrste.

Sklapanje peći

Posle priključenja grejača i polaganja delova(perlama izolovanog) provodnika po završnim opekama,treba postaviti termoizolacionu ploču.Paziti da zasečena strana bude okrenuta na gore i to gledajući peć spreda.Nakon ulaganja termoizolacione ploče,ugaonim limom i pritezanjem vijaka,ploču pritisnuti da zaptiva dobro pokrivene opeke.Potom montirati poklopac peći.

Na sledećim šemama prikazani su položaji opeka u slučaju montaže sa gornje strane

Ta peć 2kW

Ta peć 3kW

Ta peć 4kW

Ta peć 5 kW

Ta peć 6 kW